Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €

TietosuojaselosteTässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet koskien liikkeemme (Turun Kauneushoitolat Tarkempi kuvaus palveluistamme löytyy verkkosivuiltamme tai kysyttäessä meiltä.


Tässä tietosuojaselosteessa muun muassa kuvataan:

miten Liikkeemme käsittelee asiakkaiden henkilötietoja.minkälaisia henkilötietoja Liikkeemme voi kerätä asiakkaista.mihin tarkoituksiin Liikkeemme voi käyttää asiakkaiden henkilötietoja.asiakkaan oikeuksia koskien keräämiämme henkilötietoja.


Rekisterin ylläpitäjät

Turun Kauneushoitolat 1463187-4

Edellä
mainitut rekisterin ylläpitäjät hallinnoivat ja ylläpitävät tässä tietosuojaselosteessa kuvattua asiakasrekisteriä itsenäisesti ja toisistaan riippumattomina ja muodostavat yhdessä tässä tietosuojaselosteessa kuvatun Liikkeen. Mikäli jokin edellä mainituista rekisterin ylläpitäjistä päättää siirtyä harjoittamaan elinkeinoaan
ulkopuolisen liikkeen alaisuuteen, on Liikkeellä oikeus luovuttaa kopio asiakasrekisteristä myös kyseisen ulkopuolisen liikkeen käyttöön. Mikäliyksityishenkilö edellyttää, että hänen henkilötietonsa säilyvät
ainoastaan tämän tietosuojaselosteen mukaisen Liikkeen käytössä, niin tästä pyydetään ilmoittamaan rekisterinpitäjien yhteyshenkilöä.Rekisterin yhteyshenkilö: ja yhteystiedot
Minna Nikkilä/ Turun Kauneushoitola Puhelinnumero: 0414978587
Sähköpostiosoite: rbn-kauneushoitolat@hotmail.co
Osoite: Yliopistonkatu 10, 20100 Turku

Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja tausta

Asiakasrekisteriin
kerätään Liikkeen (ts. rekisterinpitäjät yhdessä) asiakkaiden henkilötietoja, jotta palvelut voitaisiin tarjota asianmukaisesti ja lainmukaisesti. Asiakkaiden henkilötietoja käytetään etenkin asiakkuuden
hoitoon, yhteydenpitoon ja markkinointiin.


Liikkeen
edustajat käyttävät yhdessä henkilötietojen käsittelyyn ja ylläpitämiseen Timma-palvelua, joka on Timma Oy:n tuottama ajanvaraus- ja asiakkuudenhoitojärjestelmä (lisätietoja: www.timma.fi). Selvyyden
vuoksi todetaan, että Timma Oy ei ole tässä kuvatun asiakasrekisterin ylläpitäjä vaan sen sijaan kyseinen yritys on ns. henkilötietojen käsittelijä, joka on huolehtinut henkilötietojen käsittelijää koskevista vastuista asianmukaisella tavalla.Rekisterin sisältö

Rekisteriin kerätään asiakkaan ajanvarauksen yhteydessä luovuttamat henkilötiedot, joita katsotaan tarvittavan asiakassuhteen asianmukaiseen hoitamiseen. Asiakkaan ajanvarauksen yhteydessä asiakkaalta pyydetään
nettiajanvarauslomakkeen tai muun ajanvarauksen (esim. puhelu) yhteydessä seuraavat tiedot:


Nimi Puhelin numero Sähköpostiosoite Varauksen lisätiedot tai erityistoiveet
Sähköpostilla tapahtuvaa suoramarkkinointia koskeva suostumus Tekstiviestillä tapahtuvaa suoramarkkinointia koskeva suostumus

Lisäksi Liike voi tallentaa asiakkaasta seuraavat tiedot asiakasrekisteriin:


Osoite:
Asiakkaan yleistiedot koskien tarjottavia palveluita.
Kuinka monta kertaa asiakas on jättänyt saapumatta paikalle sovittuna ajanvarauksena
Kenen työntekijän kanta-asiakas kyseinen asiakas on
Asiakkaalle myönnetyt alennuksetLisätietoja, joilla asiakassuhteen aikana syntyneitä asiakastietoja pyritään hyödyntämään myös jatkossa asiakkaan hyväksi

Edellä sanotun lisäksi asiakkaasta jää Liikkeelle tietoon ajankohta ajanvarauksesta sekä asiakkaan tunniste.Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot
saadaan, kun asiakas tekee ajanvarauksen tai kun asiakas muulla tavoin
luovuttaa Liikkeelle itsestään henkilötietoja.


Edellä
sanotun lisäksi asiakkaasta voidaan tallettaa palvelun tarjoamisen yhteydessä lisätietoja, joilla pyritään varmistamaan laadukas palvelu myös jatkossa. Tällaisia lisätietoja voivat olla asiakkaalle soveltuvat palvelut ja tuotteet sekä muut asiakassuhteen kannalta olennaiset tiedot.


Asiakasrekisteriimme välittyy myös automaattisesti asiakkaan henkilötietoja, kun asiakas
tekee Liikkeeseen ajanvarauksen Timma-palvelun kautta.


Edellä sanotun lisäksi Liike voi kerätä verkkosivujensa käyttäjistä analytiikkatyökalujen avulla anonymisoitua käyttäjädataa. Liikkeemme varaa myös oikeuden käyttää verkkosivuillansa evästeitä, jotka käyttäjä
voi kieltää tyypillisesti selaimensa asetuksista.Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan kaikissa tilanteissa lainsäädäntöä.


Henkilötietojaei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei Liikkeessä työskentelevä rekisterinpitäjä siirry harjoittamaan elinkeinoaan ulkopuolisen liikkeen alaisuuteen. Edellä sanotussa tilanteessa siirtyvälle rekisterinpitäjälle voidaan luovuttaa kopio asiakasrekisteristä, jotta
rekisterinpitäjä pystyisi myös jatkossa palvelemaan kanta-asiakkaitaan
asianmukaisesti.


Lisäksi
henkilötietoja voidaan luovuttaa lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.


Asiakas
ymmärtää, että hänen henkilötietoja käsitellään yhteistyökumppanimme tarjoamassa Timma-palvelussa. Asiakas suostuu, että hänen henkilötietojasaadaan Timma-palvelun kautta siirtää kolmansille
tietojenkäsittelijöille, edellyttäen kuitenkin, että henkilötietojen siirto on toteutettu EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Edellä sanottu sisältää oikeuden siirtää henkilötietoja kolmanteen maahan
Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, edellyttäen kuitenkin, että tietojen siirtoon on kaikilta osin noudatettu EU:n tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.Rekisterin suojaus

Liike on
järjestänyt rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä
kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa.


Lähtökohtaisesti
ainoastaan Liikkeen työntekijöillä sekä sen puitteissa toimivilla yrittäjillä ja heidän työntekijöillään on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Lisäksi Timma Oy:n työntekijöille ja Timma-palvelun muille tietojenkäsittelijöille voi syntyä peruste käsitellä manuaalisesti rekisterin henkilötietoja, jotta Timma-palvelu voidaan tarjota
Liikkeelle ja sen asiakkaille asianmukaisella tavalla. Timma Oy:n työntekijät ja Timma-palvelun muut tietojenkäsittelijät ovat sitoutuneet salassapitovelvoitteisiin, joilla suojataan asiakkaan henkilötiedot
lain edellyttämällä tavalla.Tarkastusoikeus

Asiakkaalla
on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Liikkeen on samalla ilmoitettava rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.


Henkilö, jokahaluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö Liikkeelle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.Tiedon korjaaminen

Mikäli
henkilö havaitsee esimerkiksi tarkastusoikeutta käyttäessään, että rekisterin tiedoissa on puutteita tai virheitä, on henkilöllä oikeus pyytää Liikettä korjaamaan tiedot asianmukaisiksi.Muut oikeudet

Liike pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika-ajoin täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa.


Liike
sitoutuu oma-aloitteisesti tai rekisteriin kirjatun henkilön vaatimuksesta oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä olevat tiedot, joiden todetaan olevan virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai esimerkiksi vanhentuneita. Mikäli tiedon korjaamista ei hyväksytä, annetaan henkilölle perusteltu ilmoitus, jossa kerrotaan
syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.


Edellä
sanotun lisäksi asiakkailla on oikeus kieltää Liikettä käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.